ReCall בדיקת

 (פניה חוזרת) ReCall קריאת
היא פניה של יצרן המבקש לבצע בדיקה או תיקון
כדי לדעת אם יש פניה חוזרת פתוחה
:ניתן לבדוק על ידי הזנת מספר רישוי או מספר שלדה